Polityka Prywatności

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  ,,Luna Haus” Całoroczne Domy Rekreacyjne z siedzibą w Chruścielach 38, 19-300 Ełk, NIP 8481534238
  adres e-mail: domnamazurachspa@op.pl
  tel +48 531440447
 2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

 3. Informacje na temat pozyskania Pani/Pana danych osobowych:
  Administrator otrzymuje Pani/Pana dane kontaktowe bezpośrednio od Pani/Pana (np. w momencie korzystania z naszych usług) lub za pośrednictwem innych osób (np. innych podmiotów pośredniczących w oferowaniu naszych usług, któremu Pani/Pan udostępnił swoje dane). W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych Administratorowi. W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, Administrator zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora,  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie , doradcze, prawne,  transportowe, kurierskie.
 5. Okres, przez który dane będą przechowywane:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.
 6. Informacje o przysługujących uprawnieniach:
  Ma Pani/Pan prawo:

  1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
  2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
   • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
   • przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:

   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
   • dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 7. W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

 8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/ warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.
 10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są profilowane.